معاون توسعه مدیریت و منابع


 

دکتر خسرو امیری زاده

سمت : معاون توسعه مدیریت و منابع

آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، ساختمان اداری، طبقه سوم، ضلع غربی

 

شماره تماس: 39-76301225   داخلی:2111

شماره مستقیم: 76301203