دفترچه تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرسفکس
1رضانهاوندیمعاون اداری و مالی واحد76301225-392111ساختمان اداری - طبقه سوم- ضلع غربی
2عباسحبیبیمدیر اداری واحد76301225-392116ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی
3امیرمقصودیرئیس کارگزینی76301225-392113ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی76301260
5مریمغلامرضازادهکارگزین76301225-392114ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی
6مسلمرجبعلیکارگزین (حضور و غیاب)76301225-392119ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی
7محمدعلیلفوتیکارشناس تدارکات76301225-392117ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی76301248
9مصطفیحاجی نوروزیمسئول انبار76301225-392731
10رضوانفتاح دماوندیمسئول دبیرخانه76301225-392353ساختمان اداری- طبقه اول76327000
12شرارهفاتحیکارشناس76301225-392342ساختمان اداری- طبقه اول
13مریمبوربورکارشناس76301225-392327ساختمان اداری- طبقه اول
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۳۹۷