دفترچه تلفن

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرسفکس
1رضانهاوندیمعاون اداری و مالی واحد76301225-392111ساختمان اداری - طبقه سوم- ضلع غربی
2عباسحبیبیمدیر اداری واحد76301225-392116ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی
3مصطفیعلی قربانیرئیس کارگزینی76301225-392113ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی76301260
4امیرمقصودیکارگزین76301225-392114ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی
5مریمغلامرضازادهکارگزین76301225-392114ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی
6مسلمرجبعلیکارگزین (بیمه و رفاه)76301225-392119ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی
7مرتضیلاسمیمسئول تدارکات76301225-392117ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی76301248
8محمدعلیلفوتیکارشناس تدارکات76301225-392117ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی
9مصطفیحاجی نوروزیمسئول انبار76301225-392731
10رضوانفتاح دماوندیمسئول دبیرخانه76301225-392353ساختمان اداری- طبقه اول76327000