دفترچه تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرسفکس
14خدیجهبختیاریمدیر مالی76301225-392130- 2177ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی
15حسینادبیرئیس امور مالی76301225-392129ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی76301256
16مهدیتوکلیرئیس اداره حقوق و دستمزد76301225-392131ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی
17مهریداناییکارشناس امور مالی - اساتید حق التدریس76301225-392120ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی
19مصطفیعبدالعظیمیمسئول حسابداری دانشجویی76301225-392310ساختمان اداری- طبقه اول
20مصطفیرضانژادرئیس صندوق رفاه76301225-392314ساختمان اداری- طبقه اول
21مصطفیآقایی دماوندیکارشناس صندوق رفاه76301225-392313ساختمان اداری- طبقه اول
22حمیدرضاشاهعلیمسئول خدمات76301225-392125ساختمان اداری- طبقه سوم
23علی اکبرباباخانیمسئول نقلیه76301225-392664
نمایش ۱۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۳۹۷