دفترچه تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرسفکس
19مصطفیعبدالعظیمیمسئول حسابداری دانشجویی76301225-392310ساختمان اداری- طبقه اول-
2مصطفیعلی قربانیرئیس اداره امور اداری و منابع انسانی76301225-392116ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی-
5مریمغلامرضازادهکارگزین76301225-392114ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی-
10شرارهفاتحیمسئول دبیرخانه76301225-392353ساختمان اداری- طبقه اول76327000
7محمدعلیلفوتیمسئول تدارکات76301225-392117ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی76301248
3امیرمقصودیمسئول کارگزینی76301225-392113ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی76301260
17شهرهمیرزاییحسابدار76301225-392120ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی-
22مهدیمیرعرب رضیمسئول خدمات76301225-392125ساختمان اداری- طبقه سوم-
12فهیمهکلاکیکارشناس دبیرخانه76301225-392342ساختمان اداری- طبقه اول-
نمایش ۱۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۴۰۰