دفترچه تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرسفکس
22مهدیمیرعرب رضیمسئول خدمات76301225-392125ساختمان اداری- طبقه سوم-
10شرارهفاتحیمسئول دبیرخانه76301225-392353ساختمان اداری- طبقه اول76327000
23علی اکبرباباخانیمسئول نقلیه76301225-392325--
3امیرمقصودیمسئول کارگزینی76301225-392113ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی76301260
1دکتر خسروامیری زادهمعاون توسعه مدیریت و منابع واحد76301225-392111ساختمان اداری - طبقه سوم- ضلع غربی-
12فهیمهکلاکیکارشناس دبیرخانه76301225-392342ساختمان اداری- طبقه اول-
13مریمبوربورکارشناس دبیرخانه76301225-392327ساختمان اداری- طبقه اول-
5مریمغلامرضازادهکارگزین76301225-392114ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی-
6--کارگزین (حضور و غیاب)76301225-392119ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی-
نمایش ۱۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۴۰۰