دفترچه تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرسفکس
16مهدیتوکلیمسئول حسابداری(حقوق و دستمزد)76301225-392131ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی-
19مصطفیعبدالعظیمیمسئول حسابداری دانشجویی76301225-392310ساختمان اداری- طبقه اول-
21مصطفیآقایی دماوندیحسابدار(صندوق رفاه دانشجویی)76301225-392313ساختمان اداری- طبقه اول-
20مصطفیرضانژادرئیس اداره صندوق رفاه76301225-392314ساختمان اداری- طبقه اول-
23علی اکبرباباخانیمسئول نقلیه76301225-392325--
13مریمبوربورکارشناس دبیرخانه76301225-392327ساختمان اداری- طبقه اول-
12فهیمهکلاکیکارشناس دبیرخانه76301225-392342ساختمان اداری- طبقه اول-
10شرارهفاتحیمسئول دبیرخانه76301225-392353ساختمان اداری- طبقه اول76327000
9--مسئول انبار76301225-392731--
نمایش ۱۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۴۰۰