دفترچه تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرسفکس
19مصطفیعبدالعظیمیمسئول حسابداری دانشجویی76301225-392310ساختمان اداری- طبقه اول-
20مصطفیرضانژادرئیس اداره صندوق رفاه76301225-392314ساختمان اداری- طبقه اول-
21مصطفیآقایی دماوندیحسابدار(صندوق رفاه دانشجویی)76301225-392313ساختمان اداری- طبقه اول-
22مهدیمیرعرب رضیمسئول خدمات76301225-392125ساختمان اداری- طبقه سوم-
23علی اکبرباباخانیمسئول نقلیه76301225-392325--
7محمدعلیلفوتیمسئول تدارکات76301225-392117ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی76301248
15حسینادبیرئیس اداره برنامه ریزی و بودجه76301225-392129ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی76301256
3امیرمقصودیمسئول کارگزینی76301225-392113ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی76301260
10شرارهفاتحیمسئول دبیرخانه76301225-392353ساختمان اداری- طبقه اول76327000
نمایش ۱۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۴۰۰