دفترچه تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرسفکس
12فهیمهکلاکیکارشناس دبیرخانه76301225-392342ساختمان اداری- طبقه اول-
22مهدیمیرعرب رضیمسئول خدمات76301225-392125ساختمان اداری- طبقه سوم-
17شهرهمیرزاییحسابدار76301225-392120ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی-
3امیرمقصودیمسئول کارگزینی76301225-392113ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی76301260
7محمدعلیلفوتیمسئول تدارکات76301225-392117ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی76301248
10شرارهفاتحیمسئول دبیرخانه76301225-392353ساختمان اداری- طبقه اول76327000
5مریمغلامرضازادهکارگزین76301225-392114ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی-
2مصطفیعلی قربانیرئیس اداره امور اداری و منابع انسانی76301225-392116ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی-
19مصطفیعبدالعظیمیمسئول حسابداری دانشجویی76301225-392310ساختمان اداری- طبقه اول-
20مصطفیرضانژادرئیس اداره صندوق رفاه76301225-392314ساختمان اداری- طبقه اول-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۴۰۰