دفترچه تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرسفکس
3امیرمقصودیرئیس کارگزینی76301225-392113ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی76301260
15حسینادبیرئیس امور مالی76301225-392129ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی76301256
22حمیدرضاشاهعلیمسئول خدمات76301225-392125ساختمان اداری- طبقه سوم
14خدیجهبختیاریمدیر مالی76301225-392130- 2177ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی
1رضانهاوندیمعاون اداری و مالی واحد76301225-392111ساختمان اداری - طبقه سوم- ضلع غربی
10رضوانفتاح دماوندیمسئول دبیرخانه76301225-392353ساختمان اداری- طبقه اول76327000
12شرارهفاتحیکارشناس76301225-392342ساختمان اداری- طبقه اول
2عباسحبیبیمدیر اداری واحد76301225-392116ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی
23علی اکبرباباخانیمسئول نقلیه76301225-392664
7محمدعلیلفوتیکارشناس تدارکات76301225-392117ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی76301248
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۳۹۷