دفترچه تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرسفکس
6--کارگزین (حضور و غیاب)76301225-392119ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی-
9--مسئول انبار76301225-392731--
3امیرمقصودیمسئول کارگزینی76301225-392113ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی76301260
15حسینادبیرئیس اداره برنامه ریزی و بودجه76301225-392129ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی76301256
14خدیجهبختیاریرئیس اداره امور مالی76301225-392130- 2177ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی-
1دکتر خسروامیری زادهمعاون توسعه مدیریت و منابع واحد76301225-392111ساختمان اداری - طبقه سوم- ضلع غربی-
10شرارهفاتحیمسئول دبیرخانه76301225-392353ساختمان اداری- طبقه اول76327000
17شهرهمیرزاییحسابدار76301225-392120ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی-
23علی اکبرباباخانیمسئول نقلیه76301225-392325--
12فهیمهکلاکیکارشناس دبیرخانه76301225-392342ساختمان اداری- طبقه اول-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۴۰۰