دفترچه تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرسفکس
21مصطفیآقایی دماوندیکارشناس صندوق رفاه76301225-392313ساختمان اداری- طبقه اول
15حسینادبیرئیس امور مالی76301225-392129ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی76301256
23علی اکبرباباخانیمسئول نقلیه76301225-392664
14خدیجهبختیاریمدیر مالی76301225-392130- 2177ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی
13مریمبوربورکارشناس76301225-392327ساختمان اداری- طبقه اول
16مهدیتوکلیرئیس اداره حقوق و دستمزد76301225-392131ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی
9مصطفیحاجی نوروزیمسئول انبار76301225-392731
2عباسحبیبیمدیر اداری واحد76301225-392116ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی
17مهریداناییکارشناس امور مالی - اساتید حق التدریس76301225-392120ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی
6مسلمرجبعلیکارگزین (حضور و غیاب)76301225-392119ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۳۹۷