دفترچه تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرسفکس
6--کارگزین (حضور و غیاب)76301225-392119ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی-
9--مسئول انبار76301225-392731--
21مصطفیآقایی دماوندیحسابدار(صندوق رفاه دانشجویی)76301225-392313ساختمان اداری- طبقه اول-
15حسینادبیرئیس اداره برنامه ریزی و بودجه76301225-392129ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی76301256
1دکتر خسروامیری زادهمعاون توسعه مدیریت و منابع واحد76301225-392111ساختمان اداری - طبقه سوم- ضلع غربی-
23علی اکبرباباخانیمسئول نقلیه76301225-392325--
14خدیجهبختیاریرئیس اداره امور مالی76301225-392130- 2177ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی-
13مریمبوربورکارشناس دبیرخانه76301225-392327ساختمان اداری- طبقه اول-
16مهدیتوکلیمسئول حسابداری(حقوق و دستمزد)76301225-392131ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی-
20مصطفیرضانژادرئیس اداره صندوق رفاه76301225-392314ساختمان اداری- طبقه اول-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۴۰۰