دفترچه تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرسفکس
16مهدیتوکلیرئیس اداره حقوق و دستمزد76301225-392131ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی
15حسینادبیرئیس امور مالی76301225-392129ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی76301256
20مصطفیرضانژادرئیس صندوق رفاه76301225-392314ساختمان اداری- طبقه اول
3امیرمقصودیرئیس کارگزینی76301225-392113ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی76301260
2عباسحبیبیمدیر اداری واحد76301225-392116ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی
14خدیجهبختیاریمدیر مالی76301225-392130- 2177ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی
9مصطفیحاجی نوروزیمسئول انبار76301225-392731
19مصطفیعبدالعظیمیمسئول حسابداری دانشجویی76301225-392310ساختمان اداری- طبقه اول
22حمیدرضاشاهعلیمسئول خدمات76301225-392125ساختمان اداری- طبقه سوم
10رضوانفتاح دماوندیمسئول دبیرخانه76301225-392353ساختمان اداری- طبقه اول76327000
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۳۹۷