دفترچه تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرسفکس
1رضانهاوندیمعاون اداری و مالی واحد76301225-392111ساختمان اداری - طبقه سوم- ضلع غربی
3امیرمقصودیرئیس کارگزینی76301225-392113ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی76301260
5مریمغلامرضازادهکارگزین76301225-392114ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی
2عباسحبیبیمدیر اداری واحد76301225-392116ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی
7محمدعلیلفوتیکارشناس تدارکات76301225-392117ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی76301248
6مسلمرجبعلیکارگزین (حضور و غیاب)76301225-392119ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی
17مهریداناییکارشناس امور مالی - اساتید حق التدریس76301225-392120ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی
22حمیدرضاشاهعلیمسئول خدمات76301225-392125ساختمان اداری- طبقه سوم
15حسینادبیرئیس امور مالی76301225-392129ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی76301256
14خدیجهبختیاریمدیر مالی76301225-392130- 2177ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۳۹۷