دفترچه تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرسفکس
9--مسئول انبار76301225-392731--
23علی اکبرباباخانیمسئول نقلیه76301225-392325--
2مصطفیعلی قربانیرئیس اداره امور اداری و منابع انسانی76301225-392116ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی-
3امیرمقصودیمسئول کارگزینی76301225-392113ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی76301260
5مریمغلامرضازادهکارگزین76301225-392114ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی-
6--کارگزین (حضور و غیاب)76301225-392119ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی-
7محمدعلیلفوتیمسئول تدارکات76301225-392117ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی76301248
1دکتر خسروامیری زادهمعاون توسعه مدیریت و منابع واحد76301225-392111ساختمان اداری - طبقه سوم- ضلع غربی-
10شرارهفاتحیمسئول دبیرخانه76301225-392353ساختمان اداری- طبقه اول76327000
12فهیمهکلاکیکارشناس دبیرخانه76301225-392342ساختمان اداری- طبقه اول-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۴۰۰