دفترچه تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیآدرسفکس
1رضانهاوندیمعاون اداری و مالی واحد76301225-392111ساختمان اداری - طبقه سوم- ضلع غربی
2عباسحبیبیمدیر اداری واحد76301225-392116ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی
5مریمغلامرضازادهکارگزین76301225-392114ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی
6مسلمرجبعلیکارگزین (حضور و غیاب)76301225-392119ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی
9مصطفیحاجی نوروزیمسئول انبار76301225-392731
12شرارهفاتحیکارشناس76301225-392342ساختمان اداری- طبقه اول
13مریمبوربورکارشناس76301225-392327ساختمان اداری- طبقه اول
14خدیجهبختیاریمدیر مالی76301225-392130- 2177ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی
16مهدیتوکلیرئیس اداره حقوق و دستمزد76301225-392131ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی
17مهریداناییکارشناس امور مالی - اساتید حق التدریس76301225-392120ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۹ مورد.

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۳۹۷