معرفی معاون اداری و مالی


 

رضا نهاوندی

عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی

سمت : معاون اداری و مالی

آدرس: ساختمان اداری - طبقه سوم - ضلع غربی

شماره تماس: 39-76301225   داخلی:2111