معرفی رئیس اداره امور اداری و منابع انسانی


 

نام نام خانوادگی: مصطفی علی قربانی

سمت : رئیس اداره امور اداری و منابع انسانی

آدرس: ساختمان اداری - طبقه سوم

شماره تماس: 39-76301225   داخلی:2116