معرفی رئیس اداره امور اداری و منابع انسانی


 

نام نام خانوادگی:عباس حبیبی

سمت : رئیس اداره امور اداری و منابع انسانی

آدرس: ساختمان اداری - طبقه سوم

شماره تماس: 39-76301225   داخلی:2116