معرفی رئیس اداره امور مالی

 

نام نام خانوادگی:خانم بختیاری

سمت : رئیس اداره امور مالی

آدرس: ساختمان اداری-طبقه سوم-ضلع شرقی

شماره تماس: 39-76301225   داخلی:2130