اداره حقوق و دستمزد

نام نام خانوادگی: مهدی توکلی

سمت : رئیس اداره رسیدگی به اسناد حقوق و دستمزد

آدرس: ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی

شماره تماس: 39-76301225   داخلی: 2131