حقوق و دستمزد

نام نام خانوادگی: مهدی توکلی

سمت : مسئول حسابداری (حقوق و دستمزد)

آدرس: ساختمان اداری- طبقه سوم - ضلع شرقی

شماره تماس: 39-76301225   داخلی: 2131