اداره رسیدگی و ثبت دفاتر


 

نام نام خانوادگی:حسین ادبی

سمت :رئیس اداره رسیدگی و ثبت دفاتر

آدرس: ساختمان اداری- طبقه سوم- ضلع شرقی

شماره تماس: 39-76301225    داخلی:2129