حسابداری دانشجویی

نام نام خانوادگی: مصطفی عبدالعظیمی

سمت:مسئول حسابداری (دریافت و درآمد)

آدرس: ساختمان اداری - طبقه اول

شماره تماس: 39-76301225     داخلی:2310