اداره تدارکات


 

نام نام خانوادگی: مرتضی لاسمی

سمت : مسئول تدارکات

آدرس: ساختمان اداری- طبقه سوم- ضلع غربی

شماره تماس:35-76301225     داخلی:2117
 

کارشناس تدارکات: محمدعلی لفوتی