اداره تدارکات


 

نام نام خانوادگی:عباس رحیمی

سمت : مسئول تدارکات

آدرس: ساختمان اداری- طبقه سوم- ضلع غربی

شماره تماس:35-76301225     داخلی:2118
 

کارشناس تدارکات:مرتضی لاسمی

داخلی:2117