نقلیه

 

نام نام خانوادگی: علی اکبر باباخانی

سمت : مسئول نقلیه

آدرس: ساختمان اداری - طبقه اول

شماره تماس: 39-76301225    داخلی:2325