نقلیه

 

نام نام خانوادگی: علی اکبر باباخانی

سمت : مسئول نقلیه

آدرس: جنب ساختمان شمار یک 

شماره تماس: 39-76301225    داخلی:2664