دفتر خدمات


 

نام نام خانوادگی:حمیدرضا شاه حسینی

سمت : مسئول دفتر خدمات

آدرس: ساختمان اداری- طبقه سوم

شماره تماس: 39-76301225    داخلی:2125