مسئول کارگزینی


نام نام خانوادگی: امیر مقصودی 

سمت : مسئول کارگزینی

آدرس: ساختمان اداری - طبقه سوم- ضلع غربی

شماره تماس:39 -  76301225      داخلی:2113