حضور و غیاب کارکنان

نام نام خانوادگی:مسلم رجبعلی

سمت : کارگزین - حضور و غیاب

آدرس: ساختمان اداری- طبقه سوم

شماره تماس: 39-76301225     داخلی:2119