مسئول دبیرخانه

نام نام خانوادگی: رضوان فتاح دماوندی

سمت : مسئول دبیرخانه

آدرس: ساختمان اداری - طبقه اول

شماره تماس: 39-76301225    داخلی:2353