دبیرخانه اداری

نام نام خانوادگی: عذرا رنگی

سمت : مسئول بایگانی

آدرس: ساختمان اداری- طبقه اول

شماره تماس: 39-76301225        داخلی: 2329