کارشناس دبیرخانه

 

نام نام خانوادگی: مریم بوربور

سمت : کارشناس اداری

آدرس: ساختمان اداری- طبقه اول

شماره تماس: 39-76301225     داخلی:2327