کارشناس دبیرخانه

نام نام خانوادگی: فهیمه کلاکی

سمت : کارشناس اداری

آدرس: ساختمان اداری - طبقه اول

شماره تماس: 39-76301225    داخلی:2342