حسابداری(رسیدگی و ثبت دفاتر)

نام نام خانوادگی:احمد حسینی

سمت : مسئول حسابداری (رسیدگی و ثبت دفاتر)

آدرس: ساختمان اداری- طبقه سوم- ضلع شرقی

شماره تماس: 39-76301225     داخلی:2162