کارشناس برنامه ریزی و بودجه

نام و نام خانوادگی: مجید توکلی

سمت : کارشناس برنامه ریزی و بودجه

آدرس : ساختمان اداری- طبقه سوم- ضلع شرقی

شماره تماس: 39-76301225   داخلی : 2311