طراحی، اجرا، نظارت

نام و نام خانوادگی: مهدی محبی اول

سمت: مسئول امور فنی و عمرانی (طراحی و اجرا و نظارت)

آدرس: ساختمان اداری ، طبقه دوم ، ضلع غربی

شماره تماس: 39-76301225     داخلی: 2214