نگهداری و تعمیرات

نام و نام خانوادگی: سیدعلیرضا حاجی محسنی

سمت: مسئول تاسیسات (نگهداری و تعمیرات)

آدرس: ساختمان اداری ، طبقه دوم

شماره تماس:39-76301225    داخلی: 2213